קוד אתיטראקנט אנטרפרייז בעמ

מדיניות החברה בנושא האחריות החברתית וההתנהלות העסקית 

אנו מחויבים:

1. לעובדים

2. ללקוחות ולשותפים עסקיים

3. למנהל תקין ולבעלי מניות

4. לחברה ולסביבה

טראקנט אנטרפרייז בעמ וחברות הבנות שלה, בהווה או בעתיד (להלן יחד: “החברה“) הנה חברת טכנולוגיה מובילה בתחומה, השואפת לקיים תרבות עסקית נאותה של עובדיה, מנהליה ונושאי המשרה בה במסגרת מילוי תפקידם בחברה (להלן: “העובדיםאועובדי החברה“) וכן ליישם את ערכי הליבה של החברה כחלק אינטגרלי מפעילותה העסקית.

לפיכך, אימצנו את מערכת הכללים המנחים להתנהגות המאוגדים בקוד זה, אליה נהיה כפופים כל עובדי החברה ומנהליה, המבוססים על הגשמת חזונה של החברה שכל עובדיה יפעלו באופן הוגן ואתי, בתום לב, אחריות, זהירות ומומחיות בעת ביצוע פעולות בשם החברה, בינם לבין עצמם, וביחסיהם עם לקוחות החברה, ספקיה ובעלי העניין בה.

לצד איכות השירות והמוצרים שאנו מספקים ללקוחותינו, אנו רואים חשיבות רבה לאופן שבו אנו מספקים שירותים ללקוחותינו. האופן שבו אנו מספקים שירותים הוא המייחד ומבדיל אותנו ממתחרינו והוא שיוצר את ה-DNA הייחודי שלנו כחברה וכארגון

הקוד האתי שלהלן מציג את הסטנדרטים אשר בראייתנו, מביאים ובוראים את התרבות הארגונית הערכית אותה אנו מצפים מעצמנו. מטרתו לתחזק ולחזק את הקשר בין עובדי החברה לבין עצמם, תוך יצירת יחסי אמון, המושתתים על אמינות ויושרה בין החברה לבין בעלי מניותיה, לקוחותיה, ספקיה וכל הבאים עמה במגע והמושפעים משירותינו. 

הקוד האתי שלהלן מתווסף למסמכי ההעסקה האישיים שלנו עם החברה, מדיניות החברה וכן לנהליה השונים, אשר כולם יחד מחייבים כל אחד ואחת מאתנו במסגרת תפקידו בחברה.

אנו מבינים כי אין באפשרותו של מסמך יחיד לרכז ולכסות את כלל המצבים והסיטואציות בהן נדרש ליישם את העקרונות והדילמות בהן נפגש במהלך חיי היומיום ולפיכך, אנו מציבים את הקוד האתי כמצפן, לפיו יפעל כל אחת ואחד מאתנו, תוך שימוש בכושר השיפוט העצמאי שלנו, כאשר בעבודה משותפת לאור עקרונותיו, נצליח להגשים את החזון הגלום במסמך חשוב זה. כמו כן, כאשר מתעוררות שאלות או בעיות, עומד/ת לרשות כל העובדים והמנהלים נציג/ת החברה שנכון/נה לייעץ בכל עניין הדורש הבהרה, כמו גם לכל מצב של בעיה או קונפליקט.

נציגת החברה הפועלת לשם השגת המטרות של הקוד האתי עמה אנו מעודדים להתייעץ ואליה ניתן לדווח על כל הפרה של קוד זה היא אוריאנה פרידמן, מנהלת משאבי אנוש, טל: 054-5247653 or@trucknet.co.il

כל האמור בקוד אתי זה בלשון זכר (וזאת מטעמי נוחות בלבד) מכוון ומתייחס גם ללשון נקבה, לפי המקרה.

בינינו לבין עצמנו

אנו, עובדי החברה, ומנהליה, מחויבים להיות חברי קבוצה תורמים וחיוביים, לשמור על יחסי אנוש טובים בעבודה ולהתנהל ולפתור מצבים באמצעות תקשורת עניינית ונעימה. אנו מחויבים להימנע מכל אלימות מילולית או פיזית כדרך לפתרון בעיות, ונוודא כי אנחנו פונים ועונים לכל אדם, בכל דרג, בתקשורת נעימה כפי שאנו רוצים שיפנו אלינו.

אנו מחויבים לתת מענה ענייני ובזמן, ובהעברת משימה לעובד אחרנוודא כי המשימה הובנה כראוי ותבוצע בהצלחה.

נדאג להבנה ולבהירות של נתונים כאשר אנו מעבירים נתונים, או עבודה לאחר.

נקפיד לומר את האמת. נשיב תשובות מדויקות בכדי לעזור למצוא את הסיבה לכשל ולא נטייח את טעויות. נדווח דיווחים אמינים מתוך מטרה ללמוד מהם ולהתייעל כקבוצה.

נשמור על גישה חיובית מתוך הבנה כי רק כך נקדם עשייה ופרודוקטיביות בעבודה.

נדווח להנהלת החברה על כל ניגוד אינטרסים עם החברה שאנו או בני משפחתנו מעורבים בו.

נשמור על כללי הבטיחות וכללי אבטחת המידע בחברה.

נשמש דוגמה טובה לעובדים אחרים בשמירה על מדיניות החברה בפרודוקטיביות ובייצור תוצרים בעלי ערך.

אנו, עובדים ומנהלים כאחד, מבינים את האחריות שלנו ליצירת סביבה בטוחה ונעימה לעבודה.


  1. מחויבים לעובדים

העובדים והמנהלים הנם הנכס האמתי של החברה. הם הגורם להצלחתה ולהגשמת חזונה העסקי. החברה מחויבת לספק לכל עובד ועובדת סביבת עבודה בטוחה ומכבדת, לדאוג לרווחתם ולעשות כל שניתן על ידי השקעת מאמצים סבירים והגיוניים כדי לדאוג לשביעות הרצון שלהם מעבודתם ולהתפתחותם המקצועית. החברה מקפידה ותקפיד על מדיניות שכר הוגנת, שוויון הזדמנויות, גיוון תעסוקתי ומגדרי, כמו גם על שיתוף שקוף ופתוח עם העובדים.

הגנה על פרטיות העובדים

החברה תשמור בסודיות מידע אודות העובדים כגון נתונים אישיים, נתוני שכר וסיכום שיחות הערכה וביצועים. מידע זה ייאסף וינוהל בהתאם להוראות הדין. הגישה לנתונים אלו תהיה למורשים מטעמה בלבד, ובעלי תפקיד אלה יקפידו על כללי הסודיות וינהגו במידע רגיש זה בכבוד, רגישות ואחריות. כמו כן, החברה תהיה רשאית להעביר מידע כאמור לצדדים שלישיים בישראל ובחול לצרכים עסקיים לגיטימיים בלבד, כפי שיידרש, תוך שמירה על פרטיות נשואי המידע והתחייבות מקבלי המידע לשמור מידע זה בסודיות.

גיוון ושוויון הזדמנויות בעבודה , מדיניות אי אפליה ואיסור גילויי גזענות 

עקרון שוויון ההזדמנויות והגיוון בכוח אדם הינו עקרון מנחה על פיו מתנהלת החברה, בהתבסס על ההבנה כי סביבת עבודה מגוונת היא פורייה ואפקטיבית יותר.

החברה כארגון אוסרת על אפליה בכל תחומי פעילותה, החל מתהליך הבחירה, דרך הכשרות, קידום ועד לשלב סיום יחסי העבודה והיא תנהג בכבוד ובהתאם לעקרונות אלו גם לאחר תום יחסי העבודה. עלינו להקפיד על קליטת עובדים מאוכלוסיות מגוונות, ולבצע התאמות במידת האפשר עבור מועמדים מתאימים.

קבלת החלטות לגבי עובדינו ומועמדים אפשריים לעבודה בחברה תעשה על בסיס שיקולים ענייניים וללא אפליה על בסיס גזע, גיל, דת, לאום, מגדר, נטייה מינית, מצב משפחתי, ארץ מוצא, מקום מגורים, נכות, השקפה פוליטית וכד‘.

חל איסור על גילויי גזענות כלפי עובדים או כל אדם במעגלי התייחסות רחבים יותר. גילויים כאלה מנוגדים לתפיסותינו ולערכינו.

סביבת עבודה חיובית

החברה מחויבת ליצירת סביבת עבודה מאפשרת, מעצימה, הוגנת, מכבדת ובטוחה. סביבה אשר בה יכול כל אחד לבטא את כישרונותיו ויכולותיו למען קידום החברה ויצירת הישגים.

אנו מתחייבים להעניק יחס אנושי, אמפתי ואכפתי לעובדים שלנו, לקולגות, ולמנהלים שלנו.

אנו מתחייבים להיות קשובים ולקיים שיח מכבד ומפרה על רעיון או דעה שהציגו חברינו לעבודה.

אנו רתומים ליצירת תנאי עבודה הולמים להתפתחות מקצועית מעצימה עבור העובדים, מתוך מטרה לחזק את תחושת ההזדהות והגאווה במקום העבודה ולבסס את מעמדה כמוקד משיכה עבור עובדים איכותיים. 

נתמיד בגילוי מחויבות לשיפור מתמיד של מיומנויות הניהול והתקשורת הבינאישית באמצעות שקיפות, אימון והדרכה, למידה וחדשנותכראוי לחברה בהתפתחות מתמדת.

איסור התנהגות מטרידה או מעליבה ואיסור אלימות

סביבת עבודה מקדמת, חיובית ומפרה היא חופשיה מהתנהגות מטרידה או מעליבה מצד עובדינו איש לרעהו או כלפי אחרים .למשל, הערות בעלות גוון מיני שאינן מקובלות, הערות המבוססות על היבטים אתניים, דתיים או גזעיים, הערות לא עסקיות ואישיות אחרות, הפצת שמועות, התעמרות, התנהלות מטרידה (פיזית או מילולית), מבזה או כל התנהגות הגורמת לאחרים להרגיש שלא בנוח בעבודתם אתנו. 

מדיניות חברתנו היא לספק לכל העובדים סביבת עבודה מגוננת ונעימה החופשית מאלימות, איומים, מהטרדהמינית או אחרת והתנכלות על רקע זה, כדי למנוע ניצול מזיק של סמכות, ולקדם שוויון בין המינים בעבודה. 

אנו מעודדים עובדים לדווח על הטרדה או התנהגות לא ראויה אחרת מיד כאשר היא מתרחשת. 

הטרדה מינית פוגעת בכבודו של האדם, בפרטיותו, בשוויון בין המינים, ביחסי העבודה ובסביבת העבודה וסותרת את מדיניות החברה. בנוסף לנזק הנגרם לסביבת העבודה, הטרדה מינית מהווה עבירה פלילית. עובדים נדרשים לדבוק במדיניות חברתנו בעניין זה, כפי שמורים החוקים והתקנות הקיימים. לחברה תקנון למניעת הטרדה מינית, אשר מפורסם במשרדי החברה. כאמור בתקנון, בכל מקרה של תלונה על הטרדה מינית ניתן לפנות לאחראית על הטרדה מינית של החברה. כמו כן, בכל מקרה של איום או התנהגות אלימה יש לדווח על כך באופן מידי למנהל. 

חובות מנהלים

עובדי החברה הבכירים וכאלה הממונים על אחרים, מחויבים שלא לנצל את מעמדם לרעה כלפי הכפופים להם בכל עניין אישי שאינו קשור לעבודתם, והם יימנעו מקבלת טובת הנאה כלשהי מהכפופים להם. 

הדרג הניהולי בחברה יפעל בהתאם לעקרונות הבאים:

  • יהא אחראי על יצירת סביבת עבודה מקבלת וחיובית.
  • יקדם יצירתיות, מקוריות וחשיבה עצמאית ויהא קשוב לדעות שונות.
  • יעודד למידה, התמקצעות והתפתחות מקצועית.
  • יגלה עירנות ורגישות כלפי מצוקה או מצב אישי רגיש של עובדים.
  • ישמש דוגמה אישית בהתנהלותו האישית והמקצועית.

הימנעות מפעילות פוליטית

החברה מכבדת את העובדה כי היא מורכבת מפרטים שונים המחזיקים בקשת דעות רחבה ולפיכך, היא תקפיד על שמירת מקום עבודה כנקי מהיבטים פוליטיים ומפלגתיים. אף שדיונים אישיים בעניינים פוליטיים אינם אסורים כשלעצמם במסגרת חופש הביטוי של כל עובד,  הרי שעובדי החברה ימנעו מכל סוג של עיסוק בפוליטיקה במסגרת הארגון (בשעות העבודה ובשטח החברה), וימנעו משימוש במשאבי החברה לצורך קידום מועמד, מפגה או סיעה (לעניין זה תחשב גם פוליטיקה ארצית וגם מקומית).

למען הסר ספק, ההגבלה הנל לא תחול על פעילות סמיפוליטית הקשורה למקום העבודה כגון התארגנות עובדים ובחירת ועד עובדים.

החברה אינה מעניקה כל תרומה כספית או תרומות בשווה ערך למטרות מפלגתיות פוליטיות. ככל שעובד החברה יעניק מתנה כאמור בכשירותו האישית, עליו לא לתת רושם שהמתנה קשורה באופן כלשהו לחברה. בשום מקרה החברה לא תחזיר או תעניק הטבה כלשהי כפיצוי בגין מתנות או תרומות פרטיות שביצע עובד.

בריאות ובטיחות

אנו מחויבים לשמירה על בטיחותם ובריאותם של עובדינו ולקוחותינו. לא נאפשר לקיחת סיכונים בתחומים אלו ונדאג לספק לכל גורם הפועל מטעמנו את הכלים למילוי תפקידו באופן בטוח. 

אנו מצפים מכל העובדים לעזור לנו לקיים סביבת עבודה בריאה, היגיינית ובטוחה ולדווח באופן מידי על תנאים או חומרים לא בטוחים או מסוכנים, פציעות ותאונות, מפגעים או חששות לסיכונים בטיחותיים הקשורות בעסק שלנו. חברתנו מחויבת לשמור על חוקי הבטיחות בעבודה ותקנותיהם. אסור שעובדים יעבדו תחת השפעת חומרים העלולים לפגוע בבטיחותם שלהם או של אחרים. כל עובד מחויב להכיר את נהלי הבטיחות המתאימים לתחום עיסוקו ולמקום עבודתו, להיות מודע לסיכונים ולדרכים להימנע מסיכונים אלו ומתאונות במהלך עבודתו. עליו לקיים את כל הוראות הבטיחות במלואו ולהשתמש בציוד ובאמצעים שהחברה מעמידה לרשותו. כל מנהל יוודא כי כל עובדיו מכירים את נהלי הבטיחות ופועלים על פיהם.

חומרים ממכרים

מדיניות חברתנו היא ליצור מקום עבודה נקי מחומרים ממכרים כגון אלכוהול וסמים. התמכרות לאלכוהול, השתכרות או שימוש בסמים עלולים לשבש את היכולת לבצע את העבודה במקצועיות, יעילות ובטיחות והם עלולים לגרום למשתמש בחומרים אלו להיקלע למצבים מסוכנים ובכך לסכן את עצמו, את הסובבים לו ואת מוצרי ושירותי החברה. אנו אוסרים החזקה, שימוש, מכירה, רכישה או כל סוג של סחר בסמים. חל איסור על הימצאות סמים אצל עובדינו במשרדי החברה, למעט סמים אשר ניתנו במרשם רפואי. אנו מצפים מעובדינו שיגיעו לעבודה צלולים וכשירים לעבודה.

עישון במשרדי החברה

מטרתנו היא למנוע מכלל העובדים חשיפה לעישון פסיבי ולמנוע מפגעי עישון העלולים להתרחש. לפיכך, אסור בהחלט לעשן בשטחי החברה למעט באזורים שהוקצו לכך. יש להקפיד לכבות היטב את הסיגריות ולהשליכן לפחים המיועדים לכך.


2. מחויבות ללקוחות ולשותפים עסקיים

יחסים עם לקוחות

הצבת הלקוח במרכז הוא ערך ליבה של החברה, העומד בבסיס פעילותנו. אנו פועלים בסביבה טכנולוגית מתקדמת ותחרותית, ולפיכך יודעים כי הלקוח שלנו מצפה למוצר חדשני, מתקדם, איכותי ומתפתח ללא הרף. אנו מדגישים את מחויבותנו להעניק לו שירות אנושי, המותאם לצרכיו, מתוך מחויבות אמת לשרת את האינטרסים העסקיים שלו, ומתוך מחויבות לרכוש את אמונו, תוך לימוד צרכיו והעדפותיו והתאמת המוצרים שלנו למציאות הטכנולוגית המתפתחת. אנו מתחייבים לשמור על התנהלות הוגנת, מכבדת ואחראית כלפי לקוחותינו, כבר החל משלב ניהול המומ מולם. 

חובת האמון שלנו כלפי הלקוחות כוללת: שמירה על האינטרסים שלהם, נהיגה בהם ביושר, הגינות מקצועית, ללא אפליה וללא שיקולים זרים.

נטפל בכל בקשה, פניה או תלונה של לקוח באופן מקצועי, ביושר, בהוגנות כלפי הלקוח וכלפי אחרים.

יחסים עם ספקים

ספקי החברה ייבחרו על פי קריטריונים של מצוינות, מחויבות, שמירה על הסביבה והבטיחות וקיום תנאי העסקה הוגנים.

ההתקשרויות שלנו עם ספקים של מוצרים ושירותים צריכים להתבסס אך ורק על האינטרסים הטובים ביותר של חברתנו ועסקיה, הם צריכים לשקף מחיר הוגן עבור מוצרים ושירותים שהם מספקים לנו, וכן עליהם להיות מתועדים ומאושרים, על פי נהלי חוזים ונהלי בקרה פנימיים.

נתנהל מול ספקינו בהוגנות, מקצוענות, שקיפות ורגישות לניגוד עניינים.

סודיות מידע של צדדים שלישיים

אנו מחויבים, עובדים ומנהלים, לשמור בסודיות על כל המידע שייחשף בפנינו במהלך עבודתנו מול לקוחותינו או ספקינו. נמנע מלשתף מידע אליו נחשף במסגרת עבודתנו אודות צד שלישי, הן בציבור, הן בתוך החברה, והן לעובדים ו/או יועצים אחרים של אותו צד שלישי (למעט באישורו המפורש בכתב). 

לא נעשה שימוש במידע שמסרו לנו צדדים שלישיים למטרות אחרות מאלה שלשמן נמסר.

נדגישעובד החברה אשר ייחשף במהלך עבודתו לתהליכים פנים ארגוניים אצל לקוח או ספק, ו/או לקשיים ולאתגרים שלו, מחויב לנאמנות מלאה ועבודה בהתאם לנהלי הלקוח/ספק. 

בכל מקרה בו טובת צד שלישי (כגון לקוח/ספק), אינה עולה בקנה אחד עם טובת החברה, יביא העובד את הנושא לידיעת הממונה עליו, וככל שהדבר נדרש גם בפני הממונה על הקוד האתי.

 עובדי החברה ומנהליה יקפידו על כללי אבטחת המידע המגיע לידם במהלך עבודתם.

החברה תדאג לרענן מעת לעת את נהלי אבטחת המידע ולהביאם לידיעת העובדים והמנהלים וכן תבצע בדיקות תקופתיות על מנת לוודא כי כללים אלו נשמרים בכל עת. 

נבהיר כי האמור לעיל אינו מפחית או גורע מההתחייבות לשמירת סודיות אליה התחייבנו במסגרת הסכם ההעסקה האישי שלנו עם החברה.


3. מחויבות למנהל תקין ולמשקיעים

כחברה ציבורית, אנו מבינים כי חלה עלינו אחריות לשמור על התנהלות תקינה, על יושרה ועל הוגנות בהתאם לחוק, לרגולציה ולעקרונות הממשל התאגידי, בהיבט הפנים ארגוני ואל מול מעגל בעלי העניין.

קשרי משקיעים

נעבוד מתוך מטרה וכוונה לספק למשקיעי החברה ערך כלכלי חיובי, לטווח אורך, מתוך יושרה פיננסית. החברה תדווח באופן עקבי על מצבה הפיננסי וזאת במטרה לבסס את יחסיה עם משקיעיה על יסודות של אמון, אחריות, שותפות ושקיפות.

קיום הוראות הדין

אנו מחויבים לקיים את כל הדינים החוקיים והרגולטיביים החלים עלנו כפרטים וכחברה ומתחייבים ולהימנע מכל פעילות בלתי חוקית, בינינו לבין עצמנו וביחסנו עם גורמי חוץ, לרבות גורמים רגולטיבייםמחויבות זו נוגעת לתהליכים עסקיים, ניהול מומ והן לתהליכים מכרזיים בהם נעסוק במסגרת תפקידנו בחברה. לא פחות מכך, מחויבות זו רלוונטית להתנהלות הבינאישית בקרב עובדי החברה, לקוחות וספקי החברה. אנו מכירים בכך כי פעילות בלתי חוקית של כל אחד מאיתנו בקשר לחברה, עלולה להטיל אחריות גם על החברה עצמה או על בעלי תפקיד עליהם נמנים גם חברינו לעבודה.

מניעת ניגוד עניינים ואיסור ניצול הזדמנויות של החברה

אנו מתחייבים לקבל החלטות לטובת האינטרסים של החברה, ולהימנע ממצבים בהם אנו עלולים להימצא בניגוד עניינים מול טובתה. ניגוד עניינים משמעו העמדת אינטרסים אישיים של העובד או מי מקרוביו בדרגה ראשונה או שניה על פני טובתה של החברה. אינטרס יכול ויהיה חברתי או כלכלי.

בפרט, אנו מחויבים להימנע מניצול אפשרות עסקית של החברה על מנת להשיג טובת הנאה לטובתנו או לטובת בני משפחתנו או מקורבים לנו, בין אם במישרין ובעקיפין.

על כל אחד מאתנו המוסמך להשפיע על או להחליט בנוגע לפעולה או עסקה של החברה, שכתוצאה ממנה הוא מי מבני משפחתו או מקורביו ייצאו, או עשויים לצאת נשכרים במישרין או בעקיפין, להימנע מהפעלת השפעתו או מקבלת ההחלטה בפעולה או בעסקה כאמור, או לחילופין, עליו להביא את הנושא בפני הממונה עליו, תוך שהוא מפרט את טובת ההנאה הצפויה לו או לקרובו מאותה פעולה או עסקה. במקרה כזה, ינחה הממונה את העובד כיצד לפעול, תוך שהוא עצמו מתייעץ עם הגורמים המתאימים בהנהלת החברה ו/או הדירקטוריון שלה, ובמידת הצורך תוך עירוב היועצים המשפטיים של החברה.

מבלי למעט מכלליות האמור לעיל, יימנעו עובדי החברה מקשרים מסחריים פרטיים עם גורמים עסקיים עימם הם קשורים במסגרת עבודתם בחברה. הגבלה זו לא תחול על ספקי שירות ציבוריים עמם הם מתקשרים על מנת לקבל שירות לצורך אישי.

דיוק ברישומים ובדיווח

אנו מחויבים להקפיד על דיווח אמין, מדויק ומלא בכל הקשור לפעילותנו בחברה. במסגרת זו, אנו, עובדים ומנהלים כאחד, מחויבים להציג בשקיפות מלאה את הנכסים, ההתחייבויות וההכנסות וההוצאות של החברה. בין אם המדובר בנתון שהנו טכני, כלכלי חברתי או סביבתי, נקפיד כי הרישום והדיווח יהיה מדויק ומסודר, וישקף נאמנה את הנעשה בתוך החברה ואת המסד ממנו נגזר. אין להפיק דוחות כוזבים ואין לטייח שגיאות, אלא לחשפן ולתקנן במלואן לאלתר. 

הגנה על נכסי החברה

המוניטין ושמנו הטוב חשובים לנו ואנו פועלים לשמירה עליהם תוך הקפדה על יושר, אמון, הגינות, שקיפות ותחרות הוגנת. כל עובדי החברה נדרשים להגן על נכסיה ולהבטיח שימוש ראוי ויעיל. נקפיד על שמירה ושימוש בנכסי החברה לצרכי החברה ומטרותיה בלבד ועל  שימוש זהיר ונאות בכספי החברה ובסוגי המידע השונים שברשותנו. כולנו מייצגים את החברה ובעלי מניותיה בכל פעולותינו לכן עלינו להקפיד כי התנהגותנו תכבד ותשמור על שמו הטוב של הארגון. 

אנו מחויבים להימנע ממעשי הטעיה או מרמה ונפעל תמיד בהתאם לכל ההתחייבויות שנטלנו על עצמנו, בין בכתב ובין בעל פה, בין במהלך העסקים הרגיל ובין ברף החברתי והאתי של התנהלותנו. יש לדווח מיידית על כל חשד לאירוע של הונאה, גניבה או רשלנות מכוונת.

ציוד החברה נועד לצורכי העבודה בלבד, למעט במקרים שיותרו מראש ובמפורש.

כל שימוש ברשות ברכוש החברה ייעשה באופן נאות ובמידתיות ובסבירות בהתאם לנהלי ההרשאה של החברה.

עובדי החברה אינם יכולים ליטול סמכות או להתחייב בשם החברה או למסור בשמה הצהרות, זולת עובדים מסוימים להם הוענקו הרשאות וזכויות חתימה מסוימות באמצעות דירקטוריון החברה.

מניעת שוחד ושחיתות

 אנו מתחייבים לנהל את עסקי החברה על פי עקרונות מחמירים של אתיקה, העדר שחיתות ומתן/קבלת שוחד. אנו מדגישים כי שוחד ושחיתות מנוגדים לערכי הליבה של החברה וכי העדר ציות יגרום נזק כבד לעסקי החברה. החברה מצדה נוקטת במדיניות שלאפס סובלנותכלפי כל עובד או ספק הנגוע בשחיתות, ותפעל בכל האמצעים העומדים לרשותה כנגד מי מעובדיה אשר יפעל בניגוד לעקרונות אלו.

עובדי החברה וכן כל הפועלים בשמה מצהירים כי ימנעו ממתן ו/או קבלת שוחד ו/או מהבטחת או קבלת כל דבר שהנו בעל ערך, וזאת מתוך כוונה להשיג יתרון עסקי או אחר. החברה אף אוסרת על עובדיה ליתן הטבות הנאה כלשהן לכל גורם באשר הוא, לרבות ללקוחותיה וספקיה, באופן ישיר או עקיף, מתוך מטרה לקדם עסקאות, זכיה במכרזים, טובות הנאה פרטיות, או בכדי לקבל כל יתרון מכל סוג.

נהיה מחויבים וערניים לכל התנהגות מול ספקים ולקוחות, שעלולה להראות על הפרה אפשרית של ההוראות למניעת שוחד ושחיתות וכן נדווח מידית לממונה על הקוד האתי על כל חשד לחריגה כזו.

מתנות

ככל שהחברה תחליט על הענקת מתנות סמליות (בין אם לרגל אירועים/חגים וכיוב), יוענקו אלה אך ורק באמצעות עובדים שהורשו לכך, ובהתאם למדדים קבועים שייקבעו מראש על ידי הנהלת החברה. הנושא יקבל משנה חשיבות בכל הנוגע לקידום מכירות של החברה, שתנהג בחומרה כלפי כל סטייה מהקוד האתי בהקשר לכך.

לא נקבל ולא נעניק טובות הנאה ו/או מתנות מגורמים עסקיים עימם נעמוד בקשר מטעם ועבור החברה, וזאת למעט מתנות סמליות מקובלות בעלות ערך כספי נמוך, הניתנות לסיווג כיחסי ציבור ו/או קידום מכירות ואף זאת רק באישור מנהל.

ככל ותוצע לנו מתנה שאינה נכללת בסייג זה נסרב לה בנימוס ונסביר את מדיניות החברה בנושא.

בשום מקרה לא נקבל כסף מזומן כמתנה.   

תחרות אסורה

עובדים לא רשאים להתחרות בנו בזמן שהם מועסקים אצלנו, ולא ליזום כל צעד מתחרה לנו בעוד הם מועסקים על ידי חברתנו. הנאמר לעיל לא גורע, בכל צורה שהיא, מכל התחייבות, מחויבות ו/או אחריות של העובד כלפי החברה בעניין זה, תחת כל חוזה שהוא, על פי חוק או לפי דיני היושר.   

התנהלות כלפי לקוחות, ספקים ומתחרים

החברה אינה מקיים קשרים עסקיים עם ארגונים שהם או אשר תומכים בכוחות אנטי חברתיים, טרוריסטים או קבוצות פליליות.

הטלת חרם: הסכם עם לקוח, ספק, מתחרה או שותף של החברה שלא לנהל עסקים עם כל לקוח, ספק, מתחרה או נותן שירותים אחר, או שלא לספק לו מוצרים או שירותים, הינו בלתי חוקי. לכן, על עובדי החברה לנקוט בזהירות המרבית, כאשר נדונים תנאים תחרותיים בהסכם התקשרות עם גורם חיצוני. דיונים מסוג זה מעוררים חשדות לגבי הבנות בלתי חוקיות.

חוזים בלעדיים: עובדי החברה לא יבקשו מלקוחות לרכוש מוצרים ושירותים באופן בלעדי מהחברה, או להימנע מלרכוש מוצרים של מתחרה, אם יש בכך בכדי להשפיע על התחרות בשוק.

עסקאות הדדיות: על עובדי החברה להבטיח כי החברה אינה מעורבת בעסקאות הדדיות במסגרת החברה מקבלת טובין ושירותים מחברה אחרת רק בתנאי שהחברה האחרת תרכוש את מוצרי ושירותי החברה.

התנהלות מול ספקים: התנהלות עובדי החברה הפועלים מול ספקים תוכתב על ידי שיקול דעת שקול ויושרה מוחלטת. השיקול החשוב ביותר הוא השמירה על האינטרסים של החברה. יש לוודא כי ספקי החברה עומדים בכל דרישות החוק במדינות הרלוונטיות לפעילות.

התנהלות מול מתחרים: הסכמים והבנות בין מתחרים ביחס למחירים שיידרשו, שיציעו או שישלמו, תנאי מכירה הם בלתי חוקיים לחלוטין. עובדי החברה אינם רשאים ליטול חלק בהסכמים או הבנות מסוג זה. בנוסף, נקפיד על התנהלות הוגנת ביחס למתחרים ונמנע מהכפשתם. 

סודיות

אנו מחויבים לשמור את סודותיה העסקיים והמסחריים של החברה, אליהם אנו נחשפים במהלך עבודתנו בחברה, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות במטרה למנוע את חשיפתם לידי אחרים, הן כאלה שאינם מסומכים לכך בתוך החברה, אך לא פחות חושב מכך, מחוצה לה. 

נבהיר כי סודות עסקיים כוללים, בין היתר, מידע על לקוחות וגורמים שונים עמם החברה עומדת בקשרים או במומ, מסמכים של החברה, תוכניות עסקיות ואסטרטגיות ודוחות והודעות שטרם פורסמו. הדברים מקבלים משנה תוקף של חשיבות בהיותה של החברה חברה ציבורית, אשר כל פרסום חומר כזה עלול להשפיע על סחירותה (פגיעה במחיר המניה וההערכה הכוללת של החברה) וכן לגרור תגובה ונקיטת פעולות מטעם הרגולטור. במקרים מסוימים, פעולות הקשורות להפצת מידע הנוגע לעסקי החברה, לפעילותיה העסקיות, לאסטרטגיה שלה או לכל ענין אחר הנוגע לה, יכולות לגרור דרישה מהחברה לדווח לבורסה בה היא נסחרת.

לפיכך, נקפיד, עובדים ומנהלים כאחד, שלא לספק מידע אודות החברה לכלי תקשורת, שלא להתבטא בנוגע אליה, למוצריה, מתחריה או לקוחותיה בכל אופן שהוא, לרבות ברשתות החברתיות, ללא אישור מראש של הממונה עלינו. 

בכל מקרה, יש להקפיד על איפוק והתנהלות בהתאם לנוהלי החברה ומדיניותה, באמצעי תקשורת שונים כדוגמת דואל, תזכירים, פתקים וכל תקשורת פורמאלית או לא פורמאלית הקשורה לעסקי החברה. 

מנכל החברה הוא המוסמך על פרסום הצהרות לציבור מטעם החברה, וכן הודעות לעיתונות. כל ראיון, בין לציטוט או שלא לציטוט, ולרבות מתן תגובות, בין עובד החברה לתקשורת בעניין הנוגע לעבודתו בה, מחויב באישור מנכל החברה. על עובדים בלתי מוסמכים להימנע מהתייחסות למידע רשמי של החברה כלפי גורמים חיצוניים.

ככל שקיימת חובה לגלות את המידע הסודי מכוח חוק, אנו נדרשים לפנות לממונה עלינו לשם קבלת הנחיות בנושא, וככל שיידרש ולאחר שנקבל את אישורו, נעביר את המידע לגורם המוסמך לפי החוק, תוך שאנו שומרים סודיות לגבי אותו חלק המידע עליו לא חלה חובת גילוי.

 עוד נבהיר כי אין באמור בקוד האתי לגרוע או לשנות מהתחייבויותינו לשמירת סודיות כלפי החברה כפי שהתחייבנו בהסכם ההעסקה האישי שלנו.

קניין רוחני

החברה מכבדת את זכויות הקניין הרוחני של אחרים, וחייבת להימנע משימוש בלתי מורשה בסימנים מסחריים של צד שלישי או בחומרים המוגנים בזכויות יוצרים של אחרים, ועובדי החברה צריכים להתייעץ עם המנכל או הסמנכל אם יש להם שאלות בנוגע להרשאות הצילום, ההעתקה האלקטרונית או שימוש בחומרים המוגנים בזכויות יוצרים. בנוסף, העובדה שהחומר זמין להעתקה, כגון חומרים שהורדו מהאינטרנט, אין פירושו של דבר כי ניתן להעתיקו או לסדרו מחדש (לדוגמה, לצורך פרסומו בדואר אלקטרוני או פרסומו באינטרנט). הסכמים משפטיים וחוקי זכויות יוצרים/סימני מסחר עשויים להטיל מגבלות על ההרשאות של עובדי החברה והחוקיות לגשת לתכנים באתרים באופן חוקי. אי עמידה בדרישות החוק או בהסכמים אלה עלולה להציב את הקניין הרוחני של החברה בסיכון, לחשוף את החברה לאחריות בגין שימוש לרעה במידע, או לחשוף את החברה לאחריות בגין הפרת זכויות קניין רוחני אם השימוש נעשה ללא הסכמה משפטית

 עסקאות בניירות ערך של החברה תוך שימוש במידע פנים

מידע פנים הוא מידע שאינו ידוע לציבור והוא כולל מידע על ביצוע עסקה בניע של החברה או כל מידע מהותי על עסקיה, עסקאותיה וכדומה, לרבות מידע מקדים אודות פעילות עסקית (לרבות מומ) או פעילות בניע צפויה. 

ניירות הערך של החברה נסחרים בבורסה ובמסגרת מסחר הוגן המתקיים בבורסה מתוקנת, המידע היחידי הקיים בידי הציבור הוא זה שנמסר, על פי חוק, על ידי החברה, בפרסומיה הרשמיים.

מאחר שחלק מעובדי החברה ומנהליה מיודעים, לפני הציבור, על אירועים שונים בחיי החברה, שטרם הגיע המועד החוקי לפרסמם, הרי שהם מנועים מלחשוף אותם טרם הפרסום. 

מכוח החוק, על עובד החשוף לנתונים כאלו או עובד שמידע פנימי כאמור הגיע לידיוחל איסור מוחלט לסחור בניירות הערך של החברה, וכן להעביר את המידע לגורם כלשהו בתוך או מחוץ לחברה, וזאת כל עוד לא פורסמו הנתונים לציבור. החברה מדגישה כי ניצול מידע פנים או העברתו לצד שלישי מהווה עבירה פלילית.

החברה אימצה נוהל איסור שימוש במידע פנים, במסגרת תכנית האכיפה הפנימית בניירות ערך, אשר כלל עובדיה נדרשים להכירו ולפעול בהתאם לו.

העסקת קרובים

החברה מאמינה כי חברים וקרובי משפחה של עובדיה הם בסיס טוב ומומלץ למועמדים פוטנציאליים לעבודה אצלה, והיא אף מעודדת את עובדיה להפנות מועמדים כאלו אל הגורמים המתאימים בחברה. עם זאת, החברה מוצאת לנכון להדגיש כי לא תעניק כל העדפה כלפי בני משפחה או חברים על פני מועמדים אחריםבהתאמה, על העובדים לגלות רגישות ולהימנע מלהשפיע על תהליך הגיוס לאחר ביצוע ההפניה הראשונית

החברה אף תחמיר ותוודא כי ככל הניתן, במקרים בהם יתקבלו בני משפחה, קרובים  או חברים של עובד לעבודה, לא יתאפשרו יחסי כפיפות ישירים או עקיפים בין  הקרוב/ממליץ. בכל מקרה בו לא ניתן יהיה להימנע מכפיפות כאמור, יידרש אישורו של מנכל החברה.

החברה תמנע ככל הניתן מקבלה לעבודה או חתימה על הסכם עבודה מול נותן שירות, או ספק, שהינו בן משפחה של בעלי מניותיה, וככל שאישור כאמור יתבקש, הוא יעשה רק במקרים חריגים של מיומנות או מומחיות ייחודית ועל בסיס ניסיון רב ויכולת תרומה משמעותית לחברה, כאשר בכל מקרה כזה יידרש אישור דירקטוריון החברה.


4. מחויבים, לחברה ולסביבה

החברה ועובדיה רואים לעצמם מחויבות עמוקה לפעול להעצמה ושמירה על הסביבה. להעדיף פתרונות ירוקים וסביבתיים, לטפח יוזמות ופתרונות עסקיים ברי קיימא, לנהל את החברה מתוך התחשבות בסביבה וזאת מתוך הבנה כי לכל אחד מאתנו השפעה ישירה ועקיפה על הסביבה. אנו חותרים לשיפור הביצועים הסביבתיים שלנו ומשקיעים בכך משאבים ותשומת לב.

כחלק ממחויבות זו נעדיף להתקשר עם ספקים ולקוחות שמציבים לנגד עיניהם את האתגר הסביבתי ומקדמים אותו.

כחברה המבקשת לספק פתרון להקטנת טביעת הרגל הפחמנית בעולם התחבורה, נעשה כל אשר לאל ידנו על מנת לצמצם את טביעת הרגל האקולוגית בכל תחום בו אנו פועלים, נעודד ייזום הצעות למוצרים המעודדים צריכה אחראית מושכלת ונעודד ונקדם שימוש בחומרים בעלי השפעה סביבתית קטנה ומתכלה.

שירות מילואים

החברה מעודדת שירות מילואים על פי חוק, ומחויבת לשמירה על זכויות עובדיה הנקראים לשירות מילואים. החברה תתמוך בעובדים אלה ותעניק להם יחס אוהד בכל תקופות היעדרותם מהעבודה בשל קריאה למילואים. בשום אופן, עצם שירותו של עובד במילואים ו/או משך תקופת המילואים לא יעמדו לחובת העובד או יהוו סיבה לקבלת החלטה הנוגעת להעסקת העובד.


5. יישום הקוד האתי

הממונה על הפעלת ויישום הקוד האתי בחברה הינה מנהלת משאבי אנוש, הגבאוריאנה פרידמן. פרטי ההתקשרות עמה מופיעים בתחילת המסמך. הממונה על הקוד האתי תעמיד עצמה לרשות עובדי החברה בהכוונה, בהדרכה, בהנחיה ובעצה בכל הכרוך בהתנהגות נאותה על פי כללי הקוד האתי. על אף האמור לעיל, עובדי החברה רשאים להיוועץ גם עם הממונים עליהם וכן עם כל גורם מקצועי רלוונטי נוסף בחברה, ככל אשר מתעורר אצלם ספק בדבר דרך הפעולה הראויה במסגרת מילוי תפקידם בחברה.

 החברה מתירה פניות ודיווחים אנונימיים.

ניתן להפנות תלונות בייחוד בנוגע לנוהלי דיווח חשבונאי, ביקורות חשבונאיות פנימיות וענייני ביקורת אחרים, גם אל מבקר הפנים של החברה: עמית חלפון

איש קשר: אמיר לביא

מסטלפון ליצירת קשר972-3-6123939, שלוחה: 130

amir@ahcpa.co.il

 הפרת כללי הקוד האתי

הקוד האתי של החברה חל על דירקטוריון החברה, הנהלתה, המנהלים והעובדים בה ומחייב את כולם.

אנו נוטלים על עצמנו את קבלתו של הקוד האתי כמהווה חלק בלתי נפרד מנהלי  החברה החלים עלינו, ומאשרים כי הינו חלק בלתי נפרד מתנאי העסקתנו בחברה.

החברה מצדה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בצעדים הנדרשים כלפי כל עובד שיעבור על איזה מהכללים המוזכרים בקוד זה, בהתאם לסוג וחומרת המעשה או המחדל, לרבות, אך לא רק, שקילת סיום העסקה בכפוף לעריכת הליך של שימוע.

דיווח על הפרת הוראות

בכל מקרה בו לעובד חשש כי הופרו הוראות כל דין ו/או הוראות הקוד האתי, על ידי מי מהעובדים, הוא ידווח על כך לממונה על הקוד האתי בחברה. ויודגשעובד הסבור כי אדם או ארגון או צד שלישי אחר מבקש ממנו לנהוג באופן בלתי מוסרי, אתי או חוקי, או שיש לו חשד כי עובד אחר נוהג כך, ידווח על כך מידית בהתאם לנוהל הדיווח שבקוד זה. לגישת החברה, אי דיווח על התנהגות פסולה כאמור, מהווה הפרה של קוד זה.

לחברה צפייה מעובדיה לשיתוף פעולה בחקירות פנימיות לגבי התנהגות בלתי הולמת, והיא תנקוט בצעדים העומדים לרשותה בקשר עם הפרות הקוד.

 אי התנכלות

החברה מתחייבת לטפל בכל דיווח שיתקבל בחשאיות מרבית, תוך הגנה על מוסר הדיווח מכל התנכלות, פגיעה או הפליה לרעה.

כמו כן, חברתנו לא תפטר ולא תפלה בכל צורה אחרת, או תאיים או תטריד עובד בגין כל פעולה חוקית של העובד לצורך מתן מידע או עזרה בבדיקה מטעמנו, או מטעם כל רשות או גוף ממשלתי. חששות לתגובת נגד, כמו גם חששות לאי יושר, חוסר הוגנות או התנהגות פוגענית ואסורה אחרת, יש להביא לידיעת הממונה על הקוד האתי.

ויודגש, לא ייפגע עובד שדיווח בתום לב על מה שנראה לו כהפרה של הקוד האתי, אף אם יתברר בדיעבד כי לא הייתה הפרה. היה ויתברר כי המדווח מסר דיווח כוזב ביודעין, הנושא יטופל בחומרה רבה.

Skip to content